آغاز عملیات پی کنی ساختمان های تخریبی زلزله شهر دیزج دیز