اتمام جدولگذاری و آغاز عملیات زیرسازی خیابان الغدیر