افتتاح طرح لکه گیری و روکش آسفالت جاده دیزج دیز – عذاب