افتتاح پروژه بهره برداری از فیدر های ۲۰کیلو ولت دومداره دیزج دیز