افتتاح پروژه های آسفالت ،جدولگذاری و سنگفرش معابر سطح شهر دیزج دیز