بازدید ریاست محترم ورزش و جوانان از زمین چمن الغدیر دیزج دیز