بازدید مهندس نقی لو از روند اجرای زیرسازی خیابان الغدیر