برگزاری جلسه انجمن عمومی کتابخانه های عمومی شهرستان خوی