تجمع باشکوه ۱۳ آبان ،روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی