تجمع ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی