تجمع ۹ دی با حضور پرشور مردم ولایی دیزج دیز برگزار گردید.