تحویل بیل بکهو اهدایی مقام عالی استان به شهرداری دیزج دیز