جلسه هماهنگی و هم اندیشی احداث مدرسه خیر ساز در شهر دیزج دیز