مراسم ارائه عملکرد شهرداری و شورای اسلامی ،پرسش و پاسخ و رسیدگی به مشکلات مردمی