معارفه مهندس فیروز احمد نژاد بعنوان شهردار دیزج دیز