نواخته شدن زنگ مهر همزمان با آغاز بهار تعلیم و تربیت