پیام وزیر کشور در آستانه روز شهرداریها و دهیاری ها