۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامیباد .