امور عمرانی

۱۴۰۰-۰۷-۲۶

پایان لکه گیری معابر شهر دیزج دیز

لکه گیر معابر شهر دیزج دیز پایان یافت . در اجرای این پروژه مقدار ۱۴۰ تن آسفالت جهت لکه گیری معابر شهر استفاده و هزینه گردید .
۱۴۰۰-۰۶-۲۵

آغاز جدول گذاری ضلع شرقی کمربندی ۲۸ متری

در ادامه هدایت آبهای سطحی شهر دیزج دیز پروژه احداث کانال وجدولگذاری در ضلع شرقی کمربندی ۲۸ متری شهر دیزج دیز آغاز گردید .در صورت همکاری و مصالحه مالکین جهت عقب نشینی ،امید است بخش بزرگی از مشکل هدایت آبهای سطحی در کمربندی ۲۸ متری به طور ویژه حل گردد.
۱۳۹۴-۰۴-۰۳

آشنایی با قوانین ماده صد شهرداریها

کمیسیون ماده صد کميسيون هاي ماده صد از نظر صلاحيت محلي به کليه تخلفات ساختماني واقع در محدوده قانوني و حريم هر شهر رسيدگي مي کنند و ظاهر عبارت ذیل ماده صد نيز دلالت بر اين امر دارد . براي تفکيک اراضي طبق ماده 11 قانون شهرداريها اداره ثبت و دادگاهها مکلفند در هنگام تقاضاي تفکيک اراضي واقع در محدوده […]