سرپرست شهرداری دیزج دیز :مرتضی سبحانوردی


پروژه ها و عملکرد

شهرداری دیزج دیز

خدمات الکترونیکی شهر

شهرداری دیزج دیز
cart

تجارت الکترونیک

دروازه های تجارت الکترونیک در بستر اینترنت
mail

پست الکترونیک

ارتباط سریع تر و آسانتر توسط پست الکترونیک