شهردار : مهندس علی نقی لو - شهر دیزج دیز

شهردار : مهندس علی نقی لو


پروژه ها و عملکرد

شهرداری دیزج دیز

خدمات الکترونیکی شهر

شهرداری دیزج دیز
cart

تجارت الکترونیک

دروازه های تجارت الکترونیک در بستر اینترنت
mail

پست الکترونیک

ارتباط سریع تر و آسانتر توسط پست الکترونیک