انتقادات و پیشنهادات

انتقاد و پیشنهاد به شهرداری دیزج دیز

شهرداری دیزج دیز همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان است و به آن ارج می نهد
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .