واحد مالی

- هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانسها و سمینارها
- تهیه و تنظیم جلسات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مافوق
- ابلاغ دستورات مقام مربوطه به کمیسیون ها ، جلسات و سمینارها برای اصلاح مقام مربوطه
- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مقام مافوق در حدود وظایف ارجاع گردد.
- نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها
- نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
- نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستور و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار
- تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
- تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها
- اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
- بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای
صادره و ارائه آن به مراجع ذیربطی با همکاری
- شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است
- اقدام در تهیهو تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی
- نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه
- اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایر بانکی و ...
- اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی
- اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
1-حسابداری
2-کارپردازی
3-انبار
4-کارشناس بودجه
- نظارت در ثبت و نگهداری دفاتر و تهیه تزار مالی عملکرد ماهیانه
- انجام تعهدات و پرداخت ها برابر مقررات مربوطه
- راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها
- برگزاری مناقصه و مزایده جهت اقلام
- خرید اقلام به انبار پس از کامل شدن فرم خرید
- صدور قبض انبار پس از خرید اجناس توسط کار پرداز
- صدور حواله خرید انبار
- تحویل و تحول خودروهای اداره طبق دستورات
- انتقال سند خودروهای خریداری شده و همچنین خودرو های که در مزایده به فروش می رسند
- جمع آوری و فروش اموال اسقاطی طبق مجوز شورای اسلامی شهر