ارتباط با شهردار

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

سرپرست شهرداری : مرتضی سبحانوردی

شهرداری دیزج دیز