مناقصات و مزایده ها

۱۳۹۹-۰۱-۲۰

تجدید آگهی مناقصه تنظیف شهری (بار سوم)

مناقصه تنظیف شهری تنظیف شهری
۱۳۹۸-۱۰-۲۸

مزایده سالن شهدای دیزج دیز

شماره : ۹۸/۲۲۱۳/ص               تاریخ:۹۸/۱۰/۲۶            بسمه تعالی شهرداری دیزج دیز آگهی مزایده سالن شهداء شهر دیزج دیز           این شهرداری در نظر دارد طبق نامه شماره ۴۷۳/۹۸/۵ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دیزج دیز ،سالن شهداء  شهردیزج دیز(به آدرس خیابان ولایت فقیه) را بهمراه بوفه با شرایط خاص به مدت چهارده ماه شمسی به افراد واجد شرایط […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۹

مزایده سالن چند منظوره شهرداری دیزج دیز

 بسمه تعالی شهرداری دیزج دیز آگهی مزایده سالن چند منظوره شهرداری دیزج دیز این شهرداری در نظر دارد باستناد صورتجلسه شماره ۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹شورای اسلامی شهر دیزج دیز ،سالن چند منظوره شهردیزج دیز را بهمراه بوفه با شرایط خاص به افراد واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان بایستی مبلغ سپرده را به حساب سپرده ۳۳۷۴۸۱۱۷۰ نزد بانک کشاورزی شعبه دیزج دیز […]