واحد اداری

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
ارتباط و ايجاد هماهنگي با گروه تشكيلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسايل تشكيلاتي واحد مربوطه و ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام امور.
معرفي كاركنان واجد شرايط براي طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگي با مسئول مافوق.
نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان به حوزه مديريت امور اداري.
نظارت بر امور كارگزيني، دبيرخانه، موتوري، بايگاني، ماشين نويسي و ساير واحد هاي زير مجموعه.
پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام لازم در مورد تامين آن با هماهنگي واحد زيربط.
پيشنهاد نيروهاي واجد شرايط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
پيگيري و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع و ديگر همكاران با رعايت قوانين ومقررات اداري.
همكاري در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم.
به روز نگه داشتن سيستم پرسنلي و ثبت اطلاعات مربوطه در سيستم فوق.
ارايه گزارش هاي پرسنلي در فواصل زماني معين به مقام مافوق.
نظارت بر مكاتبات اداري بر اساس آيين نامه مكاتبات شهرداري .
پيگيري مسايل رفاهي كاركنان.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
انجام امور بايگاني پرسنلي.
انجام امور مربوط به تسويه حساب مرخصي سالانه و همچنين تسويه حساب در زمان ترك كار و يا تغيير محل خدمت كاركنان.
رسيدگي به درخواست ضمانت بانكي كاركنان برابر دستورالعمل هاي مربوطه.
تهيه گزارش آمار پرسنلي مورد درخواست مسئولين ذيربط.
پيشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان.
نظارت و ارايه گزارش از مرخصي ، اضافه كار، ماموريت و حضور و غياب كاركنان.
برنامه ريزي لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در كارگزيني.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.