شهرداری الکترونیک

خدمات الکترونیک شهرداری دیزج دیز

پرتال خدمت رسانی و اطلاع رسانی شهر دیزج دیز

پست الکترونیک

در این صفحه پست الکترونیک شهرداری دیزج دیز قرار دارد
در دست ساخت

اطلاعات صدور پروانه

در اینجا اطلاعات ، مراحل و فرم های دریافت و تمدید انواع پروانه وجود دارد

پرداخت عوارض

این سیستم در آینده راه اندازی خواهد شد

معرفی و ثبت پیمانکاران

این صفحه در اینده راه اندازی خواهد شد