امور عمران و شهرسازی

 • نظارت و هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری باطرحهای عمرانی خاص و زیربنائی
 • بررسی، تعیین خط مشی و پیگیری به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
 • مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصميمات متخذه در کمیسیونهای مذکور
 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار
 • نظارت بر اجرای کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و انجام امور امانی.
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها
 • اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط
 • برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری
 • تشریک مساعی با ارگان های ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیاء و بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مورد نیاز
 • اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب.
 • نظارت بر عملیات ساختماني در محدوده و حریم شهر با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
 • تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی با ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده متخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و انجام امور دبیرخانه کمیسیون مربوطه.
 • بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.
 • جلوگیری از توسعه بی رویه شهر.
 • پیگیری و همکاری با دستگاه های مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری.
 • جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.