واحد عمران

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و ... در محدوده منطقه.
نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.
اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه طرح هاي ساختماني مورد نياز منطقه از جمله ساختمان اداري، دفتر پارك، سرويس بهداشتي و ...
تهيه طرح هاي فضاي سبز پاركها از جمله پارك محله اي، پارك حاشيه اي، پارك ترافيكي و ...
تهيه طرح هاي ديوار كشي، نرده گذاري، كيوسك و ...
كنترل نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور.
نظارت بر اجراي طرح هاي معماري منطقه.
نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز طرح هاي عمراني منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام بررسي اوليه نقشه برداري بر اساس پروژه هاي تعريف شده در محدوده منطقه.
تطبيق نقشه ها با طرح هاي هندسي، نقشه هاي تفصيلي و تفكيكي و ارائه پيشنهاد به مسؤول مافوق.
طرح ريزي، هماهنگي و برنامه ريزي امور مختلف مربوط به نقشه برداري.
كمك در برنامه ريزي و تهيه طرح و عمليات براي انجام تهيه نقشه.
ترسيم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگي با استاندارد هاي مربوطه.
تهيه و تنظيم صورت وضعيت ها از لحاظ فني بر اساس تطبيق كارهاي انجام شده با تعرفه ها.
نظارت بر كليه امور مربوطه به مشاوران و پيمانكاران در محدوده منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري در تعيين اولويت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.
همكاري با نقشه بردار در جهت مسير يابي و تراز يابي در ابتدا و حين اجراي پروژه ها.
اقدام در خصوص تحويل زمين پروژه به پيمانكار همراه با نقشه ها و پروفيل هاي مربوطه و همچنين ابلاغ شروع به كار به پيمانكار.
نظارت لازم بر تجهيز كارگاه و حسن انجام پروژه از سوي پيمانكار.
بازديد از پروژه ها به صورت هفتگي همراه با ناظر عاليه.
اقدام لازم در خصوص مكاتبه با آزمايشگاه ژئوتكنيك جهت آزمايش هاي لازم.
اقدام در خصوص تنظيم فرم دعوت نامه تحويل موقت و قطعي پروژه و همچنين شركت در كميسيون هاي مربوطه.
استعلام لازم از شركت هاي آب، برق، گاز، مخابرات و ... جهت حفاري هاي مورد نياز در پروژه ها.
اقدام لازم در خصوص تنظيم صورت جلسات مربوطه و همچنين صورت وضعيت ها.
اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش هاي مستمر به مسؤول مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر كيفيت و كميت پروژه هاي ساختماني.
تحويل زمين، تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه ها.
تنظيم صورتجلسات كارگاهي.
بررسي صورت وضعيت انجام كار.
هماهنگي با آزمايشگاه مكانيك خاك جهت انجام آزمايش هاي مربوطه.
بازديد ادواري از ساختمان ها و محوطه تشخيص تعميرات مورد لزوم.
انجام اقدامات لازم جهت تعميراتي كه تشخيص داده شده و يا گزارش شده است.
طراحي نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و يا هر بناي ديگري كه از سوي مقامات مافوق سفارش داده شود.
درخواست لوازم مورد نياز ساختماني و نظارت بر تحويل گيري آنها.
شركت در جلساتي كه به منظور تجديد بنا، نوسازي و يا هرگونه تغييراتي در ساختمان ها و محوطه تشكيل مي شود و ارائه نظرات تخصيصي.
نظات بر امور اجرايي پيمانكاران طرف قرارداد و رسيدگي به صورت وضعيت هاي ارسالي ازسوي پيمانكار.
تعيين ضوابط و معيارهاي اجرايي كار و همچنين تعيين ظرفيت و قابليت هاي فني پيمانكار.
رسيدگي به صورتحساب هاي آب وگاز كليه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
ارسال گزارشات تحليلي از پيشرفت كار در مقايسه با برنامه هاي زمانبندي شده و ارائه به مقام مافوق.
رعايت ايمني و اطمينان از ساختمان هاي مسكوني و گزارش كتبي به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.