واحد انفورماتیک

مدیریت نصب و تجهیز واحدهای شهرداری به رایانه ولوازم جانبی رایانه و تجهیزات تخصصی واحد رایانه
مدیریت نحوه بازسازی و استفاده از تجهیزات قدیمی
مدیریت نحوه رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری واحدهای شهرداری
مشاوره در امورتجهیزشهرداری به اتوماسیون نرم افزاری و سخت افزاری ونظارت برپیاده سازی آن
مدیریت پیشبرد سیستم دستی شهرداری به سمت اتوماسیون و رسیدن به مرحله پیش بینی شده در طرح دولت الکترونیک (ICT )
پیش بینی اتوماسیون مبتنی بر تکنولوژی ERP
بازدید از شهرداریها و سیستم های اتوماسیون اداری موفق و همچنین نمایشگاههای تخصصی مرتبط
تحقیق در جهت بروز کردن اطلاعات واحدرایانه و شهرداری در زمینه علوم رایانه
تلاش در آموزش مستمر و تخصصی کارکنان واحد رایانه
تنظیم برنامه زمانبندی جهت آموزش رایانه واحدهای شهرداری جهت بهره وری مناسب اتوماسیون
تهیه کتابها و CD های تخصصی و آموزشی رایانه برای واحدهای شهرداری
تلاش مستمر جهت بهینه نمودن شبکه شهرداری و امنیت شبکه
نگهداشت بانکهای اطلاعاتی ، سرورها و تجهیزات مرکزی شهرداری
نظارت بر نگهداشت بستر شبکه شهرداری کابلی و بی سیم
نظارت بر خرید و پیاده سازی و عملکرد برق اضطراری شهرداری
نظارت بر خرید و تامین و نگهداشت تجهیزات سخت افزار و نرم افزار
نظارت بر نحوه ی ارتباطات بین سازمانی
ارایه آمارهای مورد نیاز سازمانها و مراجع ذیصلاح .