امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

 • بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها
 • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسائل مرتبط جهت مقامات مافوق.
 • بررسی، ارتقاء و بروزرسانی امکانات رفاهی ، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان
 • مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در شهرداری.
 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
 • ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، بروز و کارآمد شهرداری
 • ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروز رسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری