واحد روابط عمومی

پیش بینی ، تحلیل و تفسیر افکار عمومی ، گرایش های ذهنی و مسائلی که ممکن است به نحو مطلوب یا نامطلوب بر عملیات و طرح های سازمانی تاثیر بگذارد.
مشورت های اداری در زمینه تصمیم گیری ها ، مراحل اجرای آنها و ارتباطات در کلیه سطوح سازمان به نحوی که عواقب عمومی این تصمیم گیری ها و مسئولیت شهروندی اجتماعی سازمان در نظرگرفته شود.
بررسی ، هدایت و ارزیابی برنامه های اجرایی و ارتباطی که برای دستیابی به تفاهم مخاطبان و تحقق هدف های سازمان ضروری است ، این برنامه اجرایی می تواند شامل بازاریابی برنامه هایی برای ایجاد رابطه با گروه های مالی سرمایه گذاران ، کارمندان و کارگران گروه های اجتماعی و دولت باشد.
طرح ریزی و اجرای برنامه های سازمان به منظور تاثیرگذازی و با تغییر سیاست های عمومی. تعیین هدف ها ، برنامه ریزی ، بودجه بندی ، استخدام و آموزش کارمندان ، تهیه سایر تجهیزات و به طور خلاصه اداره منابع مورد نیاز اجرای تمامی برنامه ها.
اعمال مدیریت شایسته در جامعه ، در درون شبکه های ارتباطی گسترده نیاز به اطلاعات و آگاهی های متقن ، روزآمد ، واقعی و کارآمد از جامعه دارد . دستیابی به چنین اطلاعات و آگاهی ها نیاز به روابط عمومی قوی و پایدار را محرز می کند . بر این اساس ، از عمده وظایف روابط عمومی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مطلع کردن و خبر دادن.
ترغیب ، تشویق ، ترویج و تبلیغ.
انجام تحقیقات اجتماعی و افکارسنجی و پیوند آن به منابع سازمان و عموم مردم.
هماهنگی مورد نیاز سازمان.
برقراری ارتباط با فرد ، گروه عموم و سازمان ها به نحوی که برای آن موسسه یا سازمان اهمیت دارد یا در آینده خواهد داشت.